Záruční a reklamační podmínky

Záruční podmínky

V našem internetovém obchodě matrace-GoMiK poskytujeme záruku a podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným obchodním a občanským zákoníkem.

Prodávající (dodavatel) poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu GoMiK je poskytována záruční lhůta specifikovaná v obchodních podmínkách. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zásilková služba dodá a kupující převezme od zásilkové služby zboží, které uhradí kupní cenu. Součástí zásilky je i dodací list s fakturou nebo potvrzený záruční list.

Při uplatnění reklamace se musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího a je v záruční lhůtě. K tomuto účelu doloží doklad o koupi nebo potvrzený záruční list.

Pokud je zboží dodáno přepravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží.

Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. i uložením matrace na špatný typ podložky, nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací, neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 10 % celkové výšky matrace.

Reklamační podmínky

Reklamaci uplatňujte písemně prostřednictvím emailu na adresu: , nebo poštovní službou. Pokud budete mít dotaz nebo budete potřebovat více informací k řešení Vaší reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 775 543 079. Prosíme přiložit nebo ofotit doklad o koupi, záruční list a podrobný popis závady spolu s Vaším návrhem řešení. S uplatněním reklamace zároveň prohlašujete, že závada na výrobku nebyla způsobena neodborným zásahem nebo vlastní neopatrností. Jste si vědom povinnosti uhradit škodu, bude-li prokázána neoprávněnost reklamace. Reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Matrace musí být vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.

  1. Budete kontaktování osobou určenou na vyřízení Vaší reklamace. Reklamované zboží bude staženo na posouzení reklamační komisí do sídla prodejce a to přepravní službou. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
  3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřešení Vaší reklamace budete písemně vyrozuměni.

V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zboží zákazník řádně využívat.

Po uplynutí záruční doby pro daný výrobek zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této době uplatněny.

PRO VAŠI JISTOTU, ŽE JSTE VYBRALI SPRÁVNĚ: Ponechte průhledný obal na matraci a takto si matraci vyzkoušejte. Pokud bude folie odstraněna, bude matrace považována za používanou a z toho titulu nelze do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

Nahoru